ביטוח עסק

שיימן סוכנות לביטוח

.

ביטוח העסק

עסק הינו נכס מניב ומקור פרנסה עיקרי. ביטוח עסק מורכב וכולל סעיפים שונים:

ביטוח הנכס-

ביטוח חבות המעסיק בגין עובדיו – נותן כיסוי מעל הפיצוי המשולם ע"י ביטוח לאומי 

ביטוח צד ג לאורחי / לקוחות ומבקרים ולרכוש צד ג

ביטוח התכולה-

ביטוח אובדן הכנסה – בזמן נזק טוטלי העסק מושבת יש לדאוג להמשך ההשתכרות.

ביטוח אחריותו המקצועית של בעל העסק.

ביטוח נושאי משרה – שומר על נושא המשרה מפני תביעת עובד מכח היותו מנהל / בעל משרה בכירה

ביטוח דירקטורים 

.